4a e16

职业培训欧美色图网

3 24
e5
2014年职业培训欧美色图网网上辅导火爆热招中
3 193
报名、查分信息【免费】短信提醒服务
ACI注册国际营养师辅导热招
高清课件、手机移动课堂全新体验
ba
20a
c18

助理电子商务师2015年考前模拟试题及答案一(9)

2015-01-28 11:57 【 】【我要纠错】  来源:职业培训欧美色图网整理

参考答案

一、判断题

01.T 02.F 03.F 04.T 05.F 06.F 07.T 08.T 09.F 10.F

11.F 12.T 13.T 14.T1 5.F 16.T 17.T 18.F 19.T 20.F

二、单项选择题

21.A 22.C 23.C 24.A 25.C 26.A 27.D 28.B 29.D 30.C

31.D 32.B 33.C 34.B 35.A 36.D 37.B 38.A 39.A 40.D

41.D 42.A 43.B 44.D 45.B 46.A 47.A 48.B 49.D 50.C

51.B 52.D 53.D 54.A 55.B 56.A 57.B 58.D 59.A 60.D

三、多项选择题

61.ABCD 62.ABC 63.BCD 64.ABCD 65.ABCD 66.ABC 67.ABCD 68.ACD 69.BCD 70.ACD

71.ABCD 72.ACD 73.AC 74.ABCD 75.ABC 76.ABCD 77.BC 78.BCD 79.ABD 80.ABCD

81.ABCD 82.BD 83.ABCD 84.ABCD 85.ABC 86.ABC 87.BCD 88.BC 89.ABCD 90.ABD

91.ABCD 92.ABCD 93.ABCD 94.ABCD 95.AD 96.ABCD 97.ABCD 98.ABCD 99.ABCD 100.ABCD

责任编辑:journey
相关热词搜索:电子商务 2015电子商务 电子商务欧美图片
d6 b26
学员心声
a67 b2
0